Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Наукові школи

  1. Найменування школи

Комбінаторна оптимізація, планування та прийняття рішень в складних системах.

  1. Керівник школи в даний час із зазначенням наукового ступеня, вченого звання, місця роботи в університеті

З початку і до теперішнього часу школу очолює Павлов Олександр Анатолійович – докт. техн. наук, професор, академік академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії ім. В.М. Глушкова НАН України в галузі інформатики, лауреат премії ім. Ярослава Мудрого академії наук вищої школи України. У 1967 закінчив Київський політехнічний інститут, у 1970 р. захистив кандидатську, а в 1977 р. – докторську дисертацію.  З 1974 р. – доцент, з 1979 р. – професор, з 1981 р. – завідуючий кафедрою, з 1995 р. – декан факультету інформатики та обчислювальної техніки. Павлов О.А. входить до 30 найцитованіших вчених КПІ у Google Scholar, кількість його цитувань – 643, індекс Хірша – 10 (див. http://scholar.google.com.ua/citations?user=9VoteXkAAAAJ&hl=ru).

  1. Коротка історія наукової школи

Заснована у 1980 році д.т.н., проф. Павловим О.А. на базі кафедри автоматизованих систем управління. Відомі представники наукової школи – член-кор. НАНУ: Лисенко Юрій Григорович, д.т.н., проф.: Томашевський Валентин Миколайович, Теленик Сергій Федорович, Гриша Сергій Миколайович (1952 – 2010), Банашак Збігнев Антоні (Польща), Кошкін Костянтин Вікторович, Чернов Сергій Костянтинович, к.т.н., с.н.с.: Місюра Олена Борисівна, Щербатенко Олег Вікторович, Михайлов Володимир Волевич, к.ф.-м.н.: Аксьонова (Павлова) Людмила Олександрівна, к.т.н., доц.: Жданова Олена Григорівна, Жураковська Оксана Сергіївна, Баклан Ігор Всеволодович, Ліщук Катерина Ігорівна, к.т.н., н.с.: Мельников Олег Валентинович, к.т.н., ст. викл.: Сперкач Майя Олегівна та ін.

  1. Кількість кандидатських і докторських дисертацій, захищених у колективі, який сформовано в рамках конкретної школи, з наведенням ПІБ дисертантів, ПІБ їх наукових керівників/консультантів.

Школа налічує більше 250 учнів в Україні та 7 країнах світу. За період діяльності наукової школи підготовлено 53 доктора наук та 118 кандидатів наук.

Під керівництвом д.т.н. проф. О.А. Павлова захищено 7 докторських (Лисенко Ю.Г., Теленик С.Ф., Кошкін К.В., Банашек З.А. (Польща), Чернов С.К., Томашевський В.М., Гриша С.М.) та 35 кандидатських дисертацій (Лузан А.В., Некрасов В.М., Вольвах А.Г., Гриша С.М., Лисенко Ю.Г., Теленик С.Ф., Жевновак С.С., Москаленко А.И., Юдаков А.Г., Жихарев А.Л., Місюра О.Б., Новинський В.П., Купрашвілі А.Ю., Жданова О.Г., Галицька І.Є., Баклан І.В., Цокол С.Л., Рубан Ю.Г., Денисюк В.Н., Щербатенко О.В., Галяпа А.А., Печурін М.К., Ковалюк Т.В., Михайлов В.В., Павлова Л.О., представники Китаю Хань Юй, Ван Інхуейн, Чень Хунсінь, представник Марокко Алауі Ісмаілі Юнес, Вакуленко О.С., Ліщук К.І., Мельников О.В., Іванова Г.А., Штанькевич О.С., Сперкач М.О.). Також дисертаційні роботи захищались під керівництвом усіх докторів – учнів Павлова О.А. Зокрема, член-кор. НАНУ Лисенко Ю.Г. підготував 57 докторів та 112 кандидатів наук, а д.т.н. проф. Збігнев А. Банашак (Польща) – 15 докторів наук, з них 6 із відзнакою.

  1. Наявність аспірантів у науковому колективі, ефективність (своєчасність захистів) аспірантури за останні 10 років.

За останні 10 років науковим колективом захищено 1 докторську (Чернов С.К.) та 8 кандидатських дисертацій (Богушевська Н.В., Новіков Ю.Л., Данг Н.Ш. (В’єтнам), Ліщук К.І., Мельников О.В., Іванова Г.А., Штанькевич О.С., Сперкач М.О.). Аспірантуру закінчили 13 аспірантів наукової школи, з них 5 захистились вчасно, 5 пізніше, 3 готовяться до захисту у 2018 році (Халус О.А., Лисецький Т.М., Шевченко К.Ю.). Також готуються до захисту 2 докторські дисертації (Жданова О.Г., Ліщук К.І.).

  1. Основні здобутки колективу школи

За рік існування школи опубліковано більше 1200 статей та тез доповідей у провідних наукових журналах України та світу, у т.ч. більше 300 статей, що входять до наукометричних баз даних Scopus та інших. Видано 42 монографії (в т. ч. 5 англійською мовою) та 35 навчальних посібників (в т. ч. 2 англійською мовою), у 2017 році буде опублікована монографія «Важкорозв’язувані задачі комбінаторної оптимізації в плануванні і прийнятті рішень» (Згуровський М.З., Павлов О.А.) англійською мовою у видавництві Springer (Німеччина). Розроблено нові курси лекцій «Методи та системи підтримки прийняття рішень», «Основи наукових досліджень», «Ефективні точні алгоритми важкорозв’язуваних задач класу NP», «Дослідження операцій». Результати робіт відзначені премією НАН України ім. Глушкова та премією ім. Ярослава Мудрого АН вищої школи України (Павлов О.А.), Президентською премією для молодих вчених (Аксьонова Л.О.). У 2009 р. серія підручників «Моделювання систем», написана за участю Томашевського В.М. та Ковалюк Т.В., отримала Державну премію України в галузі науки і техніки.

  1. Анотований опис школи

Напрями, що розвиваються науковою школою: важкорозв’язувані задачі комбінаторної оптимізації та теорія ПДС-алгоритмів, що має світове значення; стратегічне та оперативне планування у мережевих системах з обмеженими ресурсами; прийняття рішень – науковий керівник проф. Павлов О.А.; ); візуальне імітаційне моделювання складних систем, генератори імітаційних програм і методи прискорення моделювання стаціонарних випадкових процесів – наук. кер. проф. Томашевський В.М.; інформаційні технології розроблення моделей, методів і систем управління ІТ-інфраструктурами – наук. кер. проф. Теленик С.Ф.

Відомою, що перевищує світовий рівень, є створена науковою школою нова теорія ПДС-алгоритмів (алгоритмів з поліноміальною складовою та достатніми умовами оптимальності) для важкорозв’язуваних задач комбінаторної оптимізації та методологія їх проектування, яка дозволяє створювати точні та ефективні методи розв’язання NP-складних задачі в загальній постановці, що розв’язують задачі в кілька разів більшої розмірності (до десятків тисяч завдань), ніж існуючі у світі методи, а також дозволяють розпаралелювання обчислень. При невиконанні достатніх ознак оптимальності отримується ефективний точний розв’язок експоненціальним підалгоритмом або евристичний чи наближений розв’язок з оцінкою відхилення від оптимуму для індивідуальних практичних задач великої розмірності (до десятків тисяч завдань), що також є досягненням світового рівня. На відміну від відомих результатів, перевірка достатніх ознак оптимальності можлива лише в процесі побудови припустимого розв’язку поліноміальною складовою ПДС-алго­ритму.

Значні наукові результати: розроблені та статистично досліджені ефективні ПДС-алгоритми для ряду індивідуальних одноетапних задач комбінаторної оптимізації з класу важкорозв’язуваних задач, що забезпечують планування (включаючи оперативне) дискретних виробництв; розроблені ефективні методи розв’язання одностадійних та багатостадійних задач теорії розкладів, багатоетапної мережної задачі календарного планування за 31 критерієм оптимальності, ефективний універсальний метод розв’язання задачі цілочисельного лінійного програмування; створено чотирьохрівневу модель планування (включаючи оперативне) і прийняття рішень в складних організаційно-економічних системах; для блоку прийняття рішень, що входить до складу чотирьохрівневій моделі, створено ефективні модифікації методу аналізу ієрархій та методу аналітичних мереж Т. Сааті; розроблена система планування (включаючи оперативне) дрібносерійних виробництв в умовах ринку.

За думкою авторів, отримані наукові результати будуть ефективним вкладом в розви­ток теорії розкладів, теорії прийняття рішень, що є основою створення систем календарного та оперативного плану­вання і підтримки прийняття рішень в ринкових умовах. Це має важливе значення для України у плані ресурсозбереження, оптимального управління об’єктами народного господарства, планування промисловості, підвищення обороноздатності країни.