Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Атестації

Розклад атестацій, посеместрово:

Загальні відомості:

Положення про проведення семестрового контролю та атестації студентів

Атестація студентів

Атестація студентів проводиться двічі за навчальний семестр, як правило, на 8 та 14 тижнях теоретичного навчання, обов’язково на І-ІV курсах першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (РВО), з усіх кредитних модулів, передбачених робочим навчальним планом у відповідному семестрі. На другому (магістерському) РВО атестація може проводитися за рішенням Вчених рад інститутів/факультетів.

Незадовільний результат двох проміжних атестацій не може бути підставою для недопуску до семестрового контролю з кредитного модуля, якщо студент до початку семестрового контролю ліквідував заборгованість з лабораторних робіт, комп’ютерного практикуму, індивідуального завдання тощо.

Підставою для відрахування за невиконання навчального плану до початку екзаменаційної сесії може бути незадовільний результат двох проміжних атестацій з трьох і більше кредитних модулів.

Рішення щодо відрахування студента приймає директор інституту/декан факультету за рекомендаціями випускової кафедри.

Порядок проведення проміжної атестації

Принципи функціонування РСО, у тому числі порядок проведення проміжної атестації студентів з кожного кредитного модуля, доводиться до відома студентів на першому занятті у семестрі. Положення про РСО з кожного КМ розміщується в системі «Електронний кампус».

Атестація з певного кредитного модуля проводиться шляхом визначення поточного рейтингу студента на час атестації. Умовами позитивної атестації є:

значення поточного рейтингу студента не менше, ніж 50 % від максимально можливого на час атестації;

відсутність на час проведення атестації заборгованостей з лабораторних робіт (комп’ютерного практикуму);

зарахування семестрового індивідуального завдання (реферату, домашньої контрольної роботи, розрахункової/розрахунково-графічної/графічної роботи), термін подання якого закінчився.

Умовою позитивної атестації з КМ «Курсовий проект/робота», якщо термін захисту курсового проекту/роботи ще не закінчився, є дотримання графіка виконання проекту/роботи (допускається відставання не більше двох тижнів).

Результати атестації не пізніше перших двох робочих днів наступного після атестації тижня викладач обов’язково вводить в систему «Електронний кампус». Викладач навпроти прізвища студента проставляє:

«А» – (атестовано) у разі позитивного результату атестації;

«НА» – (не атестовано) у разі незадовільної атестації.