Конкурсні питання

НАКАЗ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ АБО ОБРАННЯ ЗА КОНКУРСОМ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА УКЛАДАННЯ З НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)” НАКАЗ №НУ/201/2021 ВІД 24.09.2021 РОКУ

Наказ “Про затвердження Типових форм контрактів з науково-педагогічними працівниками, які пройшли конкурсний відбір” з додатками Наказ (з додатками) 

ВИТЯГ З “ТИМЧАСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ в КПІ ім. Ігоря Сікорського” (Затверджено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 15 травня 2017 р.)

(Додаток К, п. 4 Вимоги до науково-педагогічних працівників кафедри) Ліцензійні вимоги щодо видів і результатів професійної діяльності НПП за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності:

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, вклю- чених до переліку наукових фахових видань України;
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної екс- пертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;
6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;
7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалуз вої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково- методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН;
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іно- земного рецензованого наукового видання;
9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїн- ських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II— III етапу Всеукра- їнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”;
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення;
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лек- цій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три на- йменування;
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керів- ництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; ке- рівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з ви- дів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді між- народних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;
17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;
18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.