Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Конкурсні питання

НАКАЗ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ АБО ОБРАННЯ ЗА КОНКУРСОМ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА УКЛАДАННЯ З НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)” НАКАЗ №НУ/201/2021 ВІД 24.09.2021 РОКУ

Наказ “Про затвердження Типових форм контрактів з науково-педагогічними працівниками, які пройшли конкурсний відбір” з додатками Наказ (з додатками) 

ВИТЯГ З “ТИМЧАСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ в КПІ ім. Ігоря Сікорського” (Затверджено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 15 травня 2017 р.)

(Додаток К, п. 4 Вимоги до науково-педагогічних працівників кафедри) Ліцензійні вимоги щодо видів і результатів професійної діяльності НПП за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності:

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, вклю- чених до переліку наукових фахових видань України;
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної екс- пертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;
6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;
7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалуз вої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково- методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН;
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іно- земного рецензованого наукового видання;
9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїн- ських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II— III етапу Всеукра- їнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”;
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення;
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лек- цій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три на- йменування;
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керів- ництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; ке- рівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з ви- дів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді між- народних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;
17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;
18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.