1. Вступ до аспірантури. Умови прийому в аспірантуру, 2021

Інженерія програмного забезпечення(Software Engineering) Освітньо-наукова програма Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти За спеціальністю – 121 Інженерія програмного забезпечення Галузі знань – 12 Інформаційні технології Кваліфікація – доктор філософії з інженерії програмного забезпечення

Навчальний план прийом 2020 та 2021 років підготовки доктора філософії зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпеченняза освітньо-науковою програмою Інженерія програмного забезпечення

В.о. зав кафедри, науковий керівник кафедри   професор Павлов О.А. є  членом спеціалізованої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій по спеціальності 05.13.06 «Інформаційні технології».

За час існування кафедри аспірантуру закінчили більше 50 осіб.

Підготовка аспірантів проводиться в галузі 12 “Інформаційні технології”
по спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

Теми дисертацій (PhD) аспірантів спеціальності кафедри інформатики та програмної інженерії

ПІБ Науковий керівник Рік вступу Спеціальність Тема наукового дослідження
Дифучина Олександра Юріївна Павлов О.А. 2020 126 Модельно-орієнтоване управління паралельними обчисленнями на основі стохастичних мереж Петрі
Мірошник Олексій Сергійович Стеценко І.В. 2020 121 Методи та програмне забезпечення обробки даних відеопотоку в реальному часі у системах контролю дорожнього руху 
Баришич Лука Маріянович  Баклан І.В. 2020 121 Методи та алгоритми пошуку поведінкових патернів у еволюційних іграх
Нечай Дмитро Олександрович  Баклан І.В. 2020 121 Методи та програмне забезпечення генерації розподілених інтелектуальних систем на основі метазнань 
Романенко Лев Анатолійович Фіногенов О.Д. 2019 121 Методи та програмні засоби штучного інтелекту в задачах групового управління в середовищі моделювання 
Сарнацький Владислав Віталійович Фіногенов О.Д. 2019 121 Методи та алгоритми навчання формування нейронної мережі з використанням гібридних марковських моделей
Демиденко Максим Олександрович Стеценко І.В. 2019 121 Методи та програмні засоби аналізу вразливостей пристроїв підмережі Інтернет
Головченко Максим Миколайович Павлов О.А. 2019 121 Методи та програмні засоби багатовимірної поліноміальної регресії за надлишковим описом на основі побудови одновимірної регресії з використанням ортогональних поліномів Форсайта 
Дифучин Антон Юрійович Жаріков Е.В. 2018 121 Методи візуального програмування Петрі-об’єктних моделей
Стельмах Олександр Петрович Стеценко І.В. 2017 122 Методи та моделі аналізу транспортних систем в умовах нестаціонарності параметрів транспортного потоку
Очеретяний Олександр Костянтинович Баклан І.В. 2017 122 Інтелектуальна система для побудови проблемно-орієнтованих мов програмування на основі принципів мультипарадигменності
Кот Анатолій Тарасович Чумаченко О.І. 2017 122 Інтелектуальна система діагностики на основі гібридних нейронних мереж