Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Аспірантура (PhD)

Каталог вибіркових дисциплін для аспірантів 2022 р. вступу

Педагогічна практика аспірантів, 2022 р

Інженерія програмного забезпечення(Software Engineering) Освітньо-наукова програма Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти За спеціальністю – 121 Інженерія програмного забезпечення Галузі знань – 12 Інформаційні технології Кваліфікація – доктор філософії з інженерії програмного забезпечення

Навчальний план прийом 2020 та 2021 років підготовки доктора філософії зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпеченняза освітньо-науковою програмою Інженерія програмного забезпечення

За час існування кафедри аспірантуру закінчили більше 50 осіб.

Підготовка аспірантів проводиться в галузі 12 “Інформаційні технології”
по спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

Підготовку аспірантів на кафедрі інформатики та програмної інженерії здійснюють карівники д.т.н., проф. Павлов О.А., д.т.н., проф. Стеценко І.В., д.т.н., доц. Жаріков Е.В.,  к.т.н., доц. Баклан І.В. Тематика наукових досліджень аспірантів зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення:
 • нові або удосконалені архітектурні рішення для створення програмних/програмно-апаратних комплексів та систем;

 • удосконалення та адаптація багаторівневих архітектур програмного забезпечення для досягнення гнучкості, масштабованості, стійкості та безпеки;

 • нові моделі і підходи до проектування застосунків з мікросервісною архітектурою;

 • нові або удосконалені методи, способи, підходи, що підвищують ефективність розроблення ПЗ або його модифікації; 

 • нове програмне та математичне/алгоритмічне забезпечення для вирішення задач достатньо широкої предметної області;

 • подальший розвиток застосування паралельних, розподілених, хмарних обчислень;

 • нові методи / моделі розробки програмних засобів для обробки аудіо-, відео- потоків;

 • нові підходи до рефакторингу та ревізування програмного коду;

 • подальший розвиток методів аналізу якості та надійності програмного коду;

 • нові або удосконалені методи підвищення якості програмного забепечення (перелік показників якості ПЗ визначений стандартом ISO/IEC 25010).

 • нові або удосконалені підходи до мінімізації помилок та дефектів програмного забезпечення із застосуванням інтегрованого, автоматизованого ланцюжка інструментів на базі методології DevOps;

 • інструментальні засоби автоматизації розробки програмного коду;

 • природньо-візуальні мови опису і конфігурування компонентів ІТ-інфраструктури;

 • нові або удосконалені методи зменшення складності розробки програмного забезпечення;

 • інструментальні засоби автоматизованого тестування програм;

 • нові або удосконалені мови програмування;

 • удосконалення методів повторного використання та переносимості програмного коду;

 • автоматизація процесів створення візуальних інтерфейсів програмного забезпечення;

 • удосконалення робочих процесів для програмно-визначених інфраструктур та апаратно-програмних комплексів;

 • моделі і методи створення коду та шаблонів опису компонентів ІТ-інфраструктури;

 • удосконалення моделей і методів забезпечення CI/CD;

 • нові або удосконалені методи взаємодії компонентів програмного коду в умовах розподілених і хмарних обчислень;

 • розвиток технологій програмування рідних для хмари застосунків (cloud-native app);

 • подальший розвиток технологій програмування мультиплатформних застосунків для гібридних середовищ;

 • удосконалення методів доставки програмного забезпечення з використанням процесів infrastructure as code.

Теми дисертацій (PhD) аспірантів спеціальності кафедри інформатики та програмної інженерії

ПІБ Науковий керівник Рік вступу Спеціальність Тема наукового дослідження
Зарічковий Олександр Анатолійович Стеценко І.В. 2021 121 Методи та програмне забезпечення розмітки відеоданих для задач комп’ютерного зору
Смілянецть Федір Андрійович Фіногенов О.Д. 2021 121 Методи та програмне забезпечення обробки тексту для автоматизації створення тексту дубляжу
Соколовський Владислав Володимирович Жаріков Е.В. 2021 121 Інформаційна технологія управління регіональною системою моніторингу стану потенційно небезпечних техногенних об’єктів
Дифучина Олександра Юріївна Павлов О.А. 2020 126 Модельно-орієнтоване управління паралельними обчисленнями на основі стохастичних мереж Петрі (протокол вченої ради факультету № 3 від 23.11.2020  )
Мірошник Олексій Сергійович Стеценко І.В. 2020 121 Методи та програмне забезпечення обробки даних відеопотоку в реальному часі у системах контролю дорожнього руху  (протокол вченої ради факультету № 3 від 23.11.2020  )
Баришич Лука Маріянович  Баклан І.В. 2020 121 Методи та алгоритми пошуку поведінкових патернів у еволюційних іграх (протокол вченої ради факультету № 3 від 23.11.2020  )
Сарнацький Владислав Віталійович Фіногенов О.Д. 2019 121 Методи та алгоритми навчання формування нейронної мережі з використанням гібридних марковських моделей (протокол вченої ради факультету № 4 від 25.11.2019 )
Демиденко Максим Олександрович Стеценко І.В. 2019 121 Методи та програмні засоби аналізу вразливостей пристроїв підмережі Інтернет ( протокол вченої ради факультету № 4 від 25.11.2019  )
Головченко Максим Миколайович Павлов О.А. 2019 121 Методи та програмні засоби багатовимірної поліноміальної регресії за надлишковим описом на основі побудови одновимірної регресії з використанням ортогональних поліномів Форсайта (протокол вченої ради факультету № 4 від 25.11.2019 )
Дифучин Антон Юрійович Жаріков Е.В. 2018 121 Методи візуального програмування Петрі-об’єктних моделей (затверджено, протокол вченої ради факультету №4  від 29.11.2018)