Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Аспірантура (PhD)

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ (РЕКОМЕНДАЦІЇ для здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення)

Каталог вибіркових дисциплін для аспірантів 2022 р. вступу

За час існування кафедри аспірантуру закінчили більше 50 осіб.

Підготовка аспірантів проводиться в галузі 12 “Інформаційні технології”
по спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

Теми дисертацій (PhD) аспірантів спеціальності кафедри інформатики та програмної інженерії

ПІБ Науковий керівник Рік вступу Спеціальність Тема наукового дослідження
Нестеренко Костянтин Павлович Стеценко І.В. 2023 121 Середовище розробки багатопочних програм мовою С++ на основі графу залежностей (Dependency graph-based development environment for multithreaded programs in C++)
Бернатович Анатолій Олександрович Стеценко І.В. 2021 121 Методи та моделі наукового фізичного рушія (було до лютого 2023 Методи та програмне забезпечення комп’ютерного моделювання біохімічних систем)
Зарічковий Олександр Анатолійович Стеценко І.В. 2021 121 Методи та програмне забезпечення розмітки відеоданих для задач комп’ютерного зору
Паладієв Олександр Олегович Лісовиченко О.І. 2021 121 Алгоритмічне та програмне забезпечення створення квазіформалізованих моделей вирішення задач класифікації за допомогою тривимірних штучних нейронних мереж
Смілянець Федір Андрійович Фіногенов О.Д. 2021 121 Методи та програмне забезпечення обробки тексту для автоматизації створення тексту дубляжу
Соколовський Владислав Володимирович Жаріков Е.В. 2021 121 Інформаційна технологія управління регіональною системою моніторингу стану потенційно небезпечних техногенних об’єктів
Сопов Олексій Олександрович Жаріков Е.В. 2021 121 Програмні засоби та методи управління контейнеризованими застосунками у хмарних центрах оброблення даних
         
         
ВИПУСК 2024        
Вітюк Альона Євгеніївна Дорошенко А.Ю. 2018 121 Методи та програмні засоби для автоматизації управління роботизованою кінцівкою (було до жовтня 2023 Методи планування комплексних рухів робочої кінцівки мобільною роботизованою системою (було до жовтня 2022: Методи та програмні засоби аналізу поведінки водія з використанням штучного інтелекту для систем доповненої реальності)
Дифучина Олександра Юріївна Павлов О.А. 2020 126 Метод оптимізації параметрів паралельних обчислень на основі Петрі-об’єктного моделювання (до грудня 2022 року була Модельно-орієнтоване управління паралельними обчисленнями на основі стохастичних мереж Петрі)
Колісніченко Вадим Юрійович Дорогий Я.Ю. 2018 121 Методи та програмні засоби аналізу блокчейн транзакцій ( була до квітня 2023 року Методи, моделі та програмне забезпечення спайкових нейронних мереж для машинного навчання)
         
ВИПУСК 2023        
Сарнацький Владислав Віталійович Баклан І.В. 2019 121 Мова програмування та програмні засоби опису агентних моделей розповсюдження інфекційних захворювань (було до жовтня 2022 Методи та алгоритми навчання формування нейронної мережі з використанням гібридних марковських моделей)
         
ВИПУСК 2022        
Дифучин Антон Юрійович Жаріков Е.В. 2018 121 Методи візуального програмування Петрі-об’єктних моделей
         
ВИПУСК 2021        
Стельмах Олександр Петрович Стеценко І.В. 2017 122 Методи та моделі аналізу транспортних систем в умовах нестаціонарності
 
Тематика наукових досліджень аспірантів зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення:
 • нові або удосконалені архітектурні рішення для створення програмних/програмно-апаратних комплексів та систем;

 • удосконалення та адаптація багаторівневих архітектур програмного забезпечення для досягнення гнучкості, масштабованості, стійкості та безпеки;

 • нові моделі і підходи до проектування застосунків з мікросервісною архітектурою;

 • нові або удосконалені методи, способи, підходи, що підвищують ефективність розроблення ПЗ або його модифікації; 

 • нове програмне та математичне/алгоритмічне забезпечення для вирішення задач достатньо широкої предметної області;

 • подальший розвиток застосування паралельних, розподілених, хмарних обчислень;

 • нові методи / моделі розробки програмних засобів для обробки аудіо-, відео- потоків;

 • нові підходи до рефакторингу та ревізування програмного коду;

 • подальший розвиток методів аналізу якості та надійності програмного коду;

 • нові або удосконалені методи підвищення якості програмного забепечення (перелік показників якості ПЗ визначений стандартом ISO/IEC 25010).

 • нові або удосконалені підходи до мінімізації помилок та дефектів програмного забезпечення із застосуванням інтегрованого, автоматизованого ланцюжка інструментів на базі методології DevOps;

 • інструментальні засоби автоматизації розробки програмного коду;

 • природньо-візуальні мови опису і конфігурування компонентів ІТ-інфраструктури;

 • нові або удосконалені методи зменшення складності розробки програмного забезпечення;

 • інструментальні засоби автоматизованого тестування програм;

 • нові або удосконалені мови програмування;

 • удосконалення методів повторного використання та переносимості програмного коду;

 • автоматизація процесів створення візуальних інтерфейсів програмного забезпечення;

 • удосконалення робочих процесів для програмно-визначених інфраструктур та апаратно-програмних комплексів;

 • моделі і методи створення коду та шаблонів опису компонентів ІТ-інфраструктури;

 • удосконалення моделей і методів забезпечення CI/CD;

 • нові або удосконалені методи взаємодії компонентів програмного коду в умовах розподілених і хмарних обчислень;

 • розвиток технологій програмування рідних для хмари застосунків (cloud-native app);

 • подальший розвиток технологій програмування мультиплатформних застосунків для гібридних середовищ;

 • удосконалення методів доставки програмного забезпечення з використанням процесів infrastructure as code.