Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Павлов Олександр Анатолійович

Павлов Олександр Анатолійович
Павлов Олександр Анатолійович

Заслужений діяч науки та техніки України, академік академії наук вищої школи України, доктор технічних наук, професор кафедри інформатики та програмної інженерії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, лауреат премії ім.В.М.Глушкова НАН України в галузі інформатики, директор Науково-дослідного інституту інформаційних процесів, лауреат Державної преміїї України в галузі науки і техніки.

Робочий телефон, приймальня: (044) 236-96-51 

Народився в 1944 р.
У 1967 закінчив Київський політехнічний інститут.
У 1970 р. захистив кандидатську, а в 1977 р. – докторську дисертації за спеціальністю 05.13.06 “Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології”.
З 1974 р. – доцент кафедри технічної кібернетики, з 1979 р. – професор кафедри автоматизованих систем управління, (з 1994 р. – автоматизованих систем обробки інформації та управління), з 1981 р. – завідуючий цієї кафедри, з 1995 р. – декан факультету інформатики та обчислювальної техніки.

Галузь наукових інтересів – теорія стійкості нелінійних динамічних детермінованих та стохастичних систем управління; математичні методи дослідження операцій (отримані нові наукові результати в галузі лінійного програмування, лінійного цілочисельного програмування); важковирішувані комбінаторні задачі (створено новий науковий напрям для ефективного точного вирішення широкого класу відомих важковирішувані комбінаторних задач оптимізації та розпізнавання); методологія проектування інтегрованих АСУ, моделі та методи планування та управління дрібносерійним виробництвом в умовах ринку; досліджена і обгрунтована можливість застосування розроблених моделей та алгоритмів при плануванні в складних організаційних системах в інших прикладних областях, зокрема: планування виробництва “на замовлення”,планування функціонування робочого цеху, узгоджене планування виробництва по виготовленню партій, планування та управління складними проектами.

Викладає на кафедрі дисципліни:

“Теорія ймовірності та математична статистика”

“Статистичні методи, теорія потоків подій”

“Математична економіка”

Під керівництвом Павлова Олександра Анатолійовича захищено 6 докторських та 38 кандидатських дисертацій.   Автор більше 320 наукових праць, у тому числі 14 монографій. Основні із них:

 1. “Алгоритмическое обеспечение сложных систем управления” (1989);
 2. “Линейные модели в нелинейных системах управления” (1982);
 3. “Конструктивные полиномиальные алгоритмы решения индивидуальных задач из класса NP” (1993, у співаторстві),
 4. “Информационные технологии и автоматизация в управлении” (2002, у співаторстві),
  “ПДС-алгоритми для важкорозв’язуваних комбінаторних задач.Теорія та методологія розробки” (1998, у співаторстві).

Основні наукові публікації за останні 5 років

 1. Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Лисецкий Т.Н., Сперкач М.О., Халус Е.А. Четырехуровневая модель планирования, принятия решений и оперативного управления в сетевых системах с ограниченными ресурсами. – Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук.пр. – К.: “ВЕК+”, 2013. – №58. 24-28 с.
 2. Павлов А.А., Мисюра Е.Б.,Лисецкий Т.Н. Составление расписания выполнения независимых заданий идентичными параллельными приборами, моменты запуска которых меньше общего директивного срока. – Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук.пр. – К.: “ВЕК+”, 2013. – №58. – 11-23 с.
 3. Павлов А.А. Признаки оптимальности допустимых решений труднорешаемых задач комбинаторной оптимизации.
  – Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук.пр. – К.: “ВЕК+”, 2013. – №59. –  4-13 с.
 4. Павлов А.А., Мисюра Е.Б. Минимизация суммарного запаздывания при выполнении независимых заданий с общим директивным сроком идентичными параллельными приборами, моменты запуска которых произвольны. – Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук.пр. – К.: “ВЕК+”, 2013. – №59. –  28-34 с.
 5. Лисецький Т.Н. Информационные  технологии  в  четырехуровневой  модели планирования,  принятия  решений  и  оперативного  управления  в  сетевых  системах  с ограниченными ресурсами [Текст] / Т.Н. Лисецький, О.В. Мельников // Автоматика-2014: матеріали 21-ї міжнародної конференції з автоматичного управління, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка НАНУ О.І.Кухтенка, 23–27 вересня 2014 р., м. Київ: тези доповіді. – К.: Вид-во НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – 323 с. – С. 204-205.
 6. Павлов А.А. ПДС-алгоритм минимизации суммарного опережения и запаздывания при выполнении работ одним прибором, если момент запуска прибора фиксированный [Текст] / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра // Автоматика-2014: матеріали 21-ї міжнародної конференції з автоматичного управління, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка НАНУ О.І.Кухтенка, 23–27 вересня 2014 р., м. Київ: тези доповіді. – К.: Вид-во НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – 323 с. – С. 210-211.
 7. Павлов О.А. Складання розкладу виконання завдань паралельними приладами з метою мінімізації максимуму відхилення від директивного терміну моментів завершення приладами усіх завдань [Текст] / О.А. Павлов, О.Г. Жданова, М.О. Сперкач // Автоматика-2014: матеріали 21-ї міжнародної конференції з автоматичного управління, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка НАНУ О.І.Кухтенка, 23–27 вересня 2014 р., м. Київ: тези доповіді. – К.: Вид-во НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – 323 с. – С. 212-213.
 8. Павлов О.А. Складання розкладу виконання завдань на одному приладі з метою мінімізації сумарного випередження та знаходження максимального пізнього моменту початку виконання завдань в допустимому розкладі [Текст] / О.А. Павлов, О.Б. Місюра, О.А. Халус // Автоматика-2014: матеріали 21-ї міжнародної конференції з автоматичного управління, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка НАНУ О.І.Кухтенка, 23–27 вересня 2014 р., м. Київ: тези доповіді. – К.: Вид-во НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – 323 с. – С. 224-225.
 9. Павлов А.А. Рекомендации по выбору зоны проведения активного эксперимента для одномерного полиномиального регрессионного анализа [Текст] / А.А. Павлов, В.В. Калашник // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2014. – №60. – с.41–45 http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2435&lang=ru (Статья 2014-04) (60_p41-45)
 10. Павлов А.А. ПДС-алгоритмы решения задач составления расписаний по критерию опереже­ния/запаз­ды­вания на одном приборе [Текст] (The PDC-algorithms for one machine scheduling problem to minimize total earliness and tardiness) / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2014. – №60. – с.4–19 http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2423&lang=ru (Статья 2014-03 v9.7) (60_p4-19)
 11. Згуровский М.З. Минимизация лексикографического критерия для допустимого расписания на независимых параллельных приборах с произвольными директивными сроками [Текст] / М.З. Згуровский, А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2014. – №61. – с.4–17 http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2459&lang=ru (статья 2014-06 v9.2) (61_p4-17)
 12. Згуровский М.З. Методология построения четырехуровневой модели планирования, принятия решений и оперативного планирования в сетевых системах с ограниченными ресурсами (Implementation of the methodology of the four-level model of planning, decision-making and operational management in networked systems with limited resources) [Текст] / М.З. Згуровский, А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра, О.В. Мельников, Т.Н. Лисецкий // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2014. – №61. – с.60–84 http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2476&lang=ru (статья 2014-05 v9.9.1) (61_p60-84)
 13. Павлов О.А. Множина перестановок завдань як складова ПДС-алгоритму розв’язання однієї задачі теорії розкладів [Текст] / О.А. Павлов, М.О. Сперкач, О.Г. Жданова // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами», 27 листопада 2014 р. [Електронний ресурс] – К: НУХТ, 2014 р. – 234 с. – С. 76-77.— Режим доступу: http://nuft.edu.ua/page/51adaed39c2a2/files/konf_apu55.pdf
 14. Павлов О.А., Жданова О.Г., Сперкач М.О. Задача складання розкладу виконання завдань паралельними приладами з метою мінімізації максимуму відхилення від директивного терміну моментів завершення приладами усіх завдань / О.А. Павлов, М.О. Сперкач, О.Г. Жданова // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія «Технічні науки». – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 10. – С. 148-158. http://mcm-tech.kpnu.edu.ua/article/view/37710
 15. Павлов А.А. Составление допустимого расписания выполнения работ на одном приборе по критерию минимизации суммарного опережения работ / А.А. Павлов, Е.А. Халус // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2014. – №61. – с.27–34 http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2463&lang=ru (Статья 2014-09) (61_p27-34)
 16. Павлов О.А. Задача составления допустимого расписания с максимально поздним моментом запуска выполнения идентичными параллельными приборами работ с общим директивным сроком [Текст] / О.А. Павлов, О.Г. Жданова, М.О. Сперкач // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2014. – №61. – с.93–102 http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2480&lang=ru (61_p93-102)
 17. Павлов О.А. Ознаки оптимальності для складання розкладу виконання завдань паралельними пристроями з метою мінімізації максимуму відхилення від директивного терміну моментів завершення пристроями усіх завдань / О.А. Павлов, М.О. Сперкач, О.Г. Жданова // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами», 27 листопада 2014 р. [Електронний ресурс] – К: НУХТ, 2014 р. – С. 76-77 – Режим доступу: http://nuft.edu.ua/page/51adaed39c2a2/files/konf_apu55.pdf
 18. Павлов О.А., Ковалюк Т.В. Стратегія розвитку системи підготовки ІТ фахівців відповідно до потреб ІТ-індустрії. // Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика. Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції 16-18 травня 2014р. –  Миколаїв: НУК, 2014. – с. 124-131 – Режим доступу: http://conference.nuos.edu.ua/catalog/files/lectures/28457.pdf
 19. Згуровский М.З. Задача построения допустимого расписания с максимально поздним моментом запуска и минимальным суммарным опережением [Текст] / М.З. Згуровский, А.А. Павлов, Е.А. Халус // Системні дослідження та інформаційні технології, – 2015. – №2. – с. 7–15 http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/51990 (Статья 2014-08) http://jml2012.indexcopernicus.com/++++,p4257,3.html
 20. Павлов А.А., Сперкач М.О. Выполнение заданий с общим директивным сроком параллельными приборами по критериям оптимальности: минимизация суммарного опережения относительно директивного строка и максимизация момента запуска заданий на выполнение // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2015. – №62. – с. 89–92. (на сайте БУДЕТ также:  Tasks execution with a common due date on parallel machines with optimality criteria: total earliness minimization regarding the due date and the tasks’ start time execution maximization) (Статья 2015-02) http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2824
 21. Павлов А.А. Алгоритмизация третьего и четвертого уровней четырехуровневой модели календарного и оперативного планирования и принятия решений в сетевых системах с ограниченными ресурсами / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра, О.В. Мельников, И.П. Муха, Т.Н. Лисецкий // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2015. – №63. – с. 72–92. (Статья 2015-01) http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2867
 22. Павлов А.А., Мисюра Е.Б. Методологические и теоретические основы ПДС-алгоритма решения задачи минимизации суммарного взвешенного запаздывания // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2015. – №62. – с. 93–99. (Статья 2015-03) http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2826
 23. Павлов А.А., Калашник В.В., Коваленко Д.А. Построение многомерной полиномиальной регрессии. Регрессия с повторяющимися аргументами во входных данных // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2015. – №62. – с. 57–61. (Статья 2015-04) http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2812
 24. Управление ресурсами распределенных проектов и программ : Монография / Management of the distribute projects and programmes resources : Monograph // В. Н. Бурков, С. Д. Бушуев,  А. М.  Возный,  А. Ю.  Гайда,  Т. Г.  Григорян,  А. А.  Иванова,  Н. Р.  Кнырик,  М. Э.  Колесник, И. В. Кононенко, К. В. Кошкин, А. А. Павлов, С. С. Рыжков, А. С. Рыжков, С. О. Слободян, Х. Танака, С. К. Чернов. – Николаев : издатель Торубара В. В., 2015. – 386 с. – ISBN 978-966-97484-2-3 – 44.9 ум. друк. арк. // Бурков, Владимир Николаевич; Бушуев, Сергей Дмитриевич; Возный, Александр Михайлович; Гайда, Анатолий Юлианович; Григорян, Тигран Георгиевич, Иванова, Анна Анатольевна; Кнырик, Н.Р.; Колесник, М.Э.; Кононенко, И.В.; Кошкин, Константин Викторович; Павлов, Александр Анатольевич; Рыжков, С.С.; Рыжков. А.С.; Слободян, С.О.; Танака, Х.; Чернов, Сергей Константинович
 25. Павлов А.А. Алгоритмическое обеспечение третьего и четвертого уровней четырехуровневой модели планирования и принятия решений в сетевых системах с ограниченными ресурсами / А.А. Павлов, Е.Б. Мисюра, О.В. Мельников, И.П. Муха, Т.Н. Лисецкий // Матеріали І-ої міжнародної конференції Infocom Advanced Solutions 2015, присвяченої 70-річчю кафедри автоматики та управління в технічних системах НТУУ “КПІ”, 24-25 листопада 2015 р., м. Київ. – К.: “ВЕК+”, 2015. – Секція №1. – с. 42-43. (тезисы 2015-05 = статья 2015-01) http://acts.kpi.ua/app/uploads/2015/11/Матеріали-InfoCom.pdf
 26. Павлов А.А., Мисюра Е.Б. ПДС-алгоритм решения задачи минимизации суммарного запаздывания при выполнении параллельными приборами заданий с общим директивным сроком // Матеріали І-ої міжнародної конференції Infocom Advanced Solutions 2015, присвяченої 70-річчю кафедри автоматики та управління в технічних системах НТУУ “КПІ”, 24-25 листопада 2015 р., м. Київ. – К.: “ВЕК+”, 2015. – Секція №1. – с. 44-45. (тезисы 2015-06 = статья 2013-05) http://acts.kpi.ua/app/uploads/2015/11/Матеріали-InfoCom.pdf
 27. Павлов А.А., Халус Е.А. Составление допустимого расписания, оптимального по критерию мини­мизациии суммарного опережения работ // Матеріали І-ої міжнародної конференції Infocom Advanced Solutions 2015, присвяченої 70-річчю кафедри автоматики та управління в технічних системах НТУУ “КПІ”, 24-25 листопада 2015 р., м. Київ. – К.: “ВЕК+”, 2015. – Секція №1. – с. 60-61. http://acts.kpi.ua/app/uploads/2015/11/Матеріали-InfoCom.pdf
 28. Павлов А.А., Жданова Е.Г., Сперкач М.О. Составление расписания выполнения работ параллельными приборами с целью минимизации максимального отклонения от директивного срока / О.А. Павлов, О.Г. Жданова, М.О. Сперкач // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління». – Х.:  2015. – №1156, вып. 26 – С.92-106. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIMAM_2015_1156_26_12
 29. Павлов О.А. Чотирьохрівнева модель календарного та оперативного планування і прийняття рішень при функціонуванні оборонних підприємств дискретного типу / О.А. Павлов, О.Б. Місюра, О.В. Мельников, Т.М. Лисецький // Матеріали науково-практичної конференції «Інтелектуальний потенціал – фундамент майбутнього України та її Збройних Сил». – м. Київ, 17 листопада 2016 р. – 5 с.
 30. Павлов О.А., Місюра О.Б., Мельников О.В., Лисецький Т.М. Система календарного та оперативного планування і прийняття рішень для підприємств дискретного типу // 19-th International conference on System Analysis and Information Technology SAIT 2017, May 22–25, 2017. – Institute for Applied System Analysis of National Technical University of Ukraine “KPI”, Kyiv, Ukraine. – С.312-313. http://sait.kpi.ua/books/sait2017.ebook.pdf
 31. Згуровський М.З., Павлов О.А. Методологичні основи побудови ПДС-алгоритмів для важкорозв’язуваних задач комбінаторної оптимізації // 19-th International conference on System Analysis and Information Technology SAIT 2017, May 22–25, 2017. – Institute for Applied System Analysis of National Technical University of Ukraine “KPI”, Kyiv, Ukraine. – С.275-276. http://sait.kpi.ua/books/sait2017.ebook.pdf
 32. Павлов О.А., Місюра О.Б., Мельников О.В. Сумарне зважене запізнювання на одному приладі: евристичний алгоритм на основі ПДС-алгоритму / Total weighted tardiness on one machine: a heuristic algorithm based on the PSC-algorithm // XXIV Міжнародна конференція з автоматичного управління Автоматика-2017, м. Київ, 13-15 вересня 2017р., – Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ. – 2 С.

Сторінка викладача в системі “Інтелект”