Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії
ВикладачамОголошення

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського в ІПО у 2023-2024 н.р.

Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (ІПО) у 2023-2024 н.р.
забезпечує навчання науково-педагогічних, педагогічних працівників за оновленими
програмами підвищення кваліфікації.
Перелік навчальних програм підвищення кваліфікації ІПО на 2023-2024 н.р.
наведений у табл. 1.
Табл.1. Навчальні програми підвищення кваліфікації ІПО 2023-2024 н.р.:
Напрям Назва програми
І. Інноватика:
1. Основи інноваційного підприємництва
ІІ. Дистанційні технології:
2. Використання розширених сервісів Google для
навчальної діяльності
3. Розроблення дистанційних курсів з використанням
платформи Moodle
ІІІ. Міжнародні проєкти:
4. Міжнародні проекти: написання, подання,
виконання
ІV. Інші:
5. Штучний інтелект в освітній діяльності викладача
6. Організація дистанційного навчання за допомогою
Microsoft Teams
7. Створення відео контенту дистанційного навчання
8. Створення фото, відео, анімації для підтримки
навчання
9. Прості засоби створення та підтримки WEBсторінки викладача
10. Сучасні методи забезпечення якості продукції та
послуг на базі міжнародних стандартів
11. Академічна доброчесність (тільки у 2-му семестрі)
2
При направленні на підвищення кваліфікації співробітників КПІ ім. Ігоря
Сікорського, керівникам підрозділів потрібно враховувати, що одна з програм
напрямів: «Інноватика», «Дистанційні технології», «Міжнародні проєкти» є
рекомендованою для проходження науково-педагогічними працівниками КПІ ім.
Ігоря Сікорського відповідно до рішення Методичної ради, протокол № 1 від 02
вересня 2022 року.
Науково-педагогічні працівники КПІ ім. Ігоря Сікорського можуть підвищувати
кваліфікацію в ІПО на безоплатній основі відповідно до затвердженого Вченою
радою плану підвищення кваліфікації. За рішенням Методичної ради університету
науково-педагогічні працівники мають право пройти підвищення кваліфікації двічі на
5 років, за умови навчання за різними програмами, одна із яких за напрямом:
«Інноватика», або «Дистанційні технології», або «Міжнародні проєкти», інша – на
вибір із запропонованих ІПО курсів.
Таким чином науково-педагогічні, педагогічні працівники мають змогу отримувати
необхідний відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науковопедагогічних працівників Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» обсяг підвищення
кваліфікації (не менше 180 годин за 5 років).
Звертаємо вашу увагу, що право на підвищення кваліфікації за рахунок коштів,
передбачених у кошторисі університету мають лише науково-педагогічних
працівники, які працюють в університеті за основним місцем роботи. Просимо
врахувати це при формуванні заявок від підрозділів!
Зі змістом навчальних програм можна ознайомитись:
– на сайті ІПО http://ipo.kpi.ua в розділі «Програми підвищення кваліфікації для
співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського»;
– у відділі підвищення кваліфікації ІПО (КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1,
енергокрило, офіс 40, к. 1).
Навчання за програмами можуть проходити в очному та дистанційному режимах.
Навчальні програми передбачають: відвідування лекційних та практичних занять,
виконання завдань та самостійної роботи, підготовку випускної роботи або складання
заліку.
Термін навчання – 6-8 тижнів. Аудиторні заняття (за дистанційною формою – в
форматі вебінарів) проходять 2-3 рази на тиждень за розкладом.
Загальний обсяг програм навчання складає 108 акад. годин (3,6 кредитів ECTS).
Після завершення навчання, за умови виконання навчальної програми, слухачі
отримують Свідоцтво про підвищення кваліфікації КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Звертаємо увагу, що навчальні групи формуються за фактично отриманими заявками
протягом усього навчального року незалежно від семестру, графік навчання
затверджується відповідно до процесу формування груп і залежить від кількості
наданих заявок.
3
Для зарахування на навчання за програмами підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників у 2023/2024 н.р. необхідно:
Науково-педагогічним працівникам:
1. Ознайомитись зі списком програм підвищення кваліфікації та відповідними
навчальними програмами;
2. Подати заявку на обрану програму відповідальній особі кафедри або факультету
(для складання Загальної заявки від факультету).
3. Зареєструвати свою заявку онлайн, на сайті ІПО http://ipo.kpi.ua в розділі
«Програми підвищення кваліфікації для співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського»
(або безпосередньо за посиланням: https://tinyurl.com/ipokpi2023
Факультетам та інститутам:
1. Розповсюдити цей Інформаційний лист серед науково-педагогічних працівників
факультетів/інститутів та їх підрозділів.
2. Зібрати від підрозділів списки науково-педагогічних працівників, що
направляються на навчання в ІПО та скласти Загальну заявку від
факультету/інституту за формою, наданою в Додатку, враховуючи рекомендації
щодо обов’язкових напрямів підвищення кваліфікації.
3. Передати Загальну заявку з відповідними підписами у відділ підвищення
кваліфікації ІПО (КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, енергокрило, офіс 40, к. 1).
4. За рішенням факультетів/ інститутів, складання Загальної заявки може бути
делеговано кафедрам або підрозділам факультетів та інститутів.
Звертаємо увагу, що при формуванні груп розглядатимуться тільки онлайнзаявки, які зареєстровані на сайті ІПО http://ipo.kpi.ua через форму «Реєстрація
для співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського» і які підтверджені Загальною
заявкою від факультету.
Термін подачі заявок: до 10 жовтня 2023 р.
Викладачі також можуть підвищувати кваліфікацію в ІПО за програмою «Англійська
мова просунутого рівня В2» за власний рахунок. Обсяг програми – 108 ак.годин.
Дізнатися детальніше про програму та реєстрацію на навчання за нею можна на сайті
ІПО в розділі «Програми підвищення кваліфікації з англійської мови».
Інформуємо, що по закінченні навчального року ІПО надає для аналізу звіт про
проходження підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками КПІ ім.
Ігоря Сікорського до Відділу атестації науково-педагогічних працівників.
——–
Цей інформаційний лист розміщується також на сайті ІПО в розділі «Програми
підвищення кваліфікації для співробітників КПІ імені Ігоря Сікорського».
Із запитаннями можна звертатися за e-mail адресою: pkv.ipo.kpi@gmail.com або за
телефоном: (044) 204-99-63.
Адреса відділу підвищення кваліфікації ІПО КПІ ім. Ігоря Сікорського:
м. Київ, проспект Берестейський 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, к.1.

Інформаційний лист

Додаток. Загальна заявка

Джерело