Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Жаріков Едуард Вячеславович

Жаріков Едуард Вячеславович

Посада: завідувач кафедри інформатики та програмної інженерії.

Науковий ступіть, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Освіта:

У 1994 році закінчив Східноукраїнський державний університет з відзнакою, спеціальність «Робототехнічні системи і комплекси».

У 1998 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів.

У 2002 році присвоєне звання доцента кафедри комп’ютеризованих систем.

У 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: «Інформаційна технологія управління ІТ-інфраструктурою хмарного центру оброблення даних» (спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології).

З 2020 року працює на посаді професора кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління, (з 2021 – кафедра інформатики та програмної інженерії)

Дисципліни, які забезпечує:

  • бакалаврат: «Інфраструктура інформаційних систем».
  • магістратура: «Технології віртуалізації та хмарних обчислень», «Наукова робота за темою магістерської дисертації».

Має наукової публікації у наукометричних та фахових журналах – 80, з них за останні п’ять років – 22 

1. Telenyk S. Architecture and Conceptual Bases of Cloud IT Infrastructure Management / S. Telenyk, E. Zharikov, O. Rolik // Advances in Intelligent Systems and Computing. – Springer, Vol. 512, 2017. – pp. 41–62. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45991-2_4

2 S. Telenyk, E. Zharikov, and O. Rolik, “Consolidation of Virtual Machines Using Stochastic Local Search,” Advances in Intelligent Systems and Computing , Springer, 2017, pp. 523-537. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70581-1_37

3 Жаріков Е.В., Сердюк Е.А. Метод консолидации виртуальных машин на основе лучевого поиска / Е.В.Жаріков // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології. – 2017. – No12. – С. 180–186.

4 Ролік О.І., Теленик С.Ф.,  Жаріков Е.В. Управління рівнем послуг в системі інтернету речей з мікрохмарною архітектурою / Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. — К.: Век+. — 2017. — № 65. — С. 110—117.

5 Жаріков Е.В. Керування ресурсами хмарних центрів обробки даних на основі евристичного пошуку / Проблеми програмування. – 2017. – № 4. – С. 16-27

6 Жаріков Е. В. Динамічне розміщення віртуальних машин на основі навчання з підкріпленням в хмарних центрах обробки даних / Е. В. Жаріков, А. А. Коваль, Р. А. Терентьєв. // Наукові вісті Далівського університету. – 2017. – № 13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdu_2017_13_4

7 Rolik O., Telenyk S., Zharikov E. (2019) Management of Services of a Hyperconverged Infrastructure Using the Coordinator. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 754. Springer, Cham, pp 456-467.

8 Жаріков Е. В., Моделювання динаміки хмарного центру обробки даних у просторі станів // Моделювання та інформаційні технології. – 2018. – № 84(6). – С. 125-134

9 Жаріков Е.В. Інтегроване управління ресурсами хмарного центру обробки даних на основі віртуальних машин, Математичні машини і системи, 2018, № 2 с. 21-32

10 Telenyk S., Rolik O., Zharikov O., Serdiuk Y., “Energy efficient data center resources management using beam search algorithm”, Technical Transactions, Vol. 4/2018, pp. 127-138.

11 Жаріков Е.В., Структурна оптимізація моделей прогнозу споживання обчислювальних ресурсів в умовах віртуалізації // Електронне моделювання, 2018, №5, с. 49-66

12 Жаріков Е.В. Метод управління дворівневим сховищем віртуалізованого центру обробки даних / Проблеми програмування. – 2018. – № 4. – С. 3-14

13 Zharikov E., Telenyk S., Rolik O. (2019) Method of Distributed Two-Level Storage System Management in a Data Center. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 938. Springer, Cham. pp. 301-315

14 Telenyk S., Nowakowski G., Zharikov E., Vovk Y. Information technology for web-applications design and implementation // Адаптивні системи автоматичного управління, К: Політехніка. 2019. Т.1, №34. С. 138-151.

15 Zharikov, E., Telenyk, S. abd Bidyuk, P. Adaptive Workload Forecasting in Cloud Data Centers, Journal of Grid Computing, Volume 18, Issue 1, 2020, pp.149–168

16 Telenyk S., Zharikov E. Operator form to formulate, analyze and solve the cloud data center IT infrastructure management tasks // Адаптивні системи автоматичного управління, К: Політехніка. 2019. Т.2, №35. С. 43-53.

17 Zharikov, E.; Telenyk, S. Performance Analysis of a Dynamic Virtual Machine Management Method Based on the Power-Aware Integral Estimation. Electronics 2021, 10, 2581. https://doi.org/10.3390/electronics10212581

18 А.Ю.Дифучин, І.В.Стеценко, Е.В.Жаріков Граматика мови візуального програмування петрі-об’єктних моделей // Проблеми програмування. — 2021. — № 4. — С. 82-94.

19. Антоненко А.А., Жаріков Е.В. Практичне використання ansiblе як інструменту реалізації підходу «інфраструктура як код» // Перша Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології»(SoftTech-2021). – Київ: НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського”, 2021. – С. 66-68
20. Теленик А.М., Жаріков Е.В. Бізнес-аналіз безпеки комп’ютерних мереж // Перша Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології»(SoftTech-2021). – Київ: НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського”, 2021. – С. 69-72

21. Е. В. Жаріков, С. Ф. Теленик Спеціалізоване програмне забезпечення для моделювання динамічної консолідації віртуальних машин // Проблеми програмування.- 2022.-№1. – С.3-12 https://doi.org/10.15407/pp2022.01.003

22 Lesohorskyi K., Zharikov E. A transport-independent general purpose cryptographic protocol // Адаптивні системи автоматичного управління, К: Політехніка. 2022. Т.1, №40. С. 15-24.

23. Кучма А.Б., Жаріков Е.В. Програмне забезпечення для підготовки набору даних з кількох джерел за допомогою інструкцій природною мовою // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології»(SoftTech-2022), 22-25 листопада. – Київ: НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського”, 2022. – С. 5-9.

24. Авсецин М.В., Жаріков Е.В. Актуальні напрямки підвищення ефективності роботи програмно-визначених мереж // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології»(SoftTech-2022), 22-25 листопада. – Київ: НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського”, 2022. – С. 14-18.
25. Соколовський  В.В., Жаріков Е.В. Архітектура програмно-апаратної системи моніторингу стану об’єктів підвищеної небезпеки з можливістю прогнозування виникнення надзвичайної ситуації // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології»(SoftTech-2022), 22-25 листопада. – Київ: НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського”, 2022. – С. 64-68.
26. Чимшир, В., Теленик, С., Ролік, О., & Жаріков, Е. (2023). Платформа підтримки життєвого циклу сервісів в інформаційних системах провайдерів інформаційно-комунікаційних послуг. Адаптивні системи автоматичного управління: міжвідомчий науково-технічний збірник, 2023,№ 1 (42), C.205-226. https://doi.org/10.20535/1560-8956.42.2023.279172
27. Sokolovskyi, V., & Zharikov, E. (2023). Architectural solution for the distribution of software and hardware systems for monitoring potentially unsafe objects. GEOMATE Journal, 25(109), 141-148.

Author SCOPUS ID: 57191415579

ResearcherID: H-6228-2011

http://orcid.org/0000-0003-1811-9336

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ZBjvVlMAAAAJ

Сторінка викладача в системі “Інтелект”