Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Халус Олена Андріївна

Халус Олена Андріївна

Старший викладач кафедри інформатики та програмної інженерії Національного технічного університету України  “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

У 2004 році закінчила НТУУ “КПІ” по спеціальності “Інформаційні упрвляючі системи та технологіі”. Магістр комп’ютерних наук. У 2007 році закінчила аспірантуру кафедри АСОІУ.

Проводить практичні заняття по дисциплінам:

“Теорія алгоритмів ”
“Математичні методи дослідження операцій”
“Програмування в системах абстрактних об’єктів, проектування систем  штучного  інтелекту”
“Теорія розкладів”

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

Основні наукові публікації за останні 5 років

  1. Згуровский М.З. Задача построения допустимого расписания с максимально поздним моментом запуска и минимальным суммарным опережением / М.З. Згуровский, А.А. Павлов, Е.А. Халус // Системні дослідження та інформаційні технології, – 2015. – №1. – 8 с. (в печати)
  2. Халус О.А., Антиков Д.В. Дослідження ефективності задачі складання розкладу виконання робіт на одному приладі з метою мінімізації сумарного випередження при максимально пізньому моменту запуску виконання робіт в допустимому розкладі / О.А. Халус, Д.В. Антиков // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами», 27 листопада 2014 р. [Електронний ресурс] – К: НУХТ, 2014 р. – 234 с. – С. 104-105.— Режим доступу: http://nuft.edu.ua/page/view/konferentsii
  3. Павлов А.А. Составление допустимого расписания выполнения работ на одном приборе с целью минимизации суммарного опережения работ / А.А. Павлов, Е.А.Халус // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2014. – №61. – с.27–34 Режим доступу: http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2463
  4. Халус О.А. Задача визначення максимально пізнього моменту початку виконання в допустимому розкладі завдань при мінімізації сумарного випередження / О.А. Халус // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України» (м.Ужгород, 16-17 травня 2014 р.) / За. заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014.
  5. Павлов О.А. Складання розкладу виконання завдань на одному приладі з метою мінімізації сумарного випередження та знаходження максимального пізнього моменту початку виконання завдань в допустимому розкладі [Текст] / О.А. Павлов, О.Б. Місюра, О.А. Халус // Автоматика-2014: матеріали 21-ї міжнародної конференції з автоматичного управління, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка НАНУ О.І.Кухтенка, 23–27 вересня 2014 р., м. Київ: тези доповіді. – К.: Вид-во НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – 323 с. – С. 224-225.
  6. Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Лисецкий Т.Н., Сперкач М.О., Халус Е.А. Четырехуровневая модель планирования, принятия решений и оперативного управления в сетевых системах с ограниченными ресурсами // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2013. – №58 –С.11–23. (на сайте также: The four-level model of planning, decision making and operational control in the network systems with limited resources) Режим доступу: http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=1934
  7. Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Халус Е.А. Полиномиальный алгоритм получения допустимого расписания с максимально поздним моментом начала выполнения одним прибором независимых заданий произвольной длительности с разными директивными сроками, при котором все задания остаются незапаздывающими // Інформаційні технології як інноваційний шлях розвитку України у XXI столітті: Матеріали І Міжнародній науково-практичній конференції молодих науковців 06–08 грудня 2012 р. – Ужгород: Закарпатський державний університет, 2013. – С. 105–109.
  8. Павлов А.А., Сперкач М.О., Халус Е.А. Субоптимальный полиномиальный алгоритм решения одного класса многоэтапных сетевых задач календарного планирования // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2012. – №57.– С. 51–55
  9. Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Халус Е.А. Исследование свойств задачи календарного планирования для одного прибора по критерию минимизации суммарного опережения заданий при условии допустимости расписания // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2012. – №56.– С. 98–102.
  10. Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Халус Е.А., Сперкач М.О., Аракелян Г.А. Результирующая формализация первого уровня трехуровневой модели оперативного планирования и принятия решений по критерию минимизации суммарного опережения директивных сроков // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2012. – №56.– С. 56–57.