Халус Олена Андріївна

Халус Олена Андріївна

Старший викладач кафедри інформатики та програмної інженерії Національного технічного університету України  “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

У 2004 році закінчила НТУУ “КПІ” по спеціальності “Інформаційні упрвляючі системи та технологіі”. Магістр комп’ютерних наук. У 2007 році закінчила аспірантуру кафедри АСОІУ.

Проводить практичні заняття по дисциплінам:

“Теорія алгоритмів ”
“Математичні методи дослідження операцій”
“Програмування в системах абстрактних об’єктів, проектування систем  штучного  інтелекту”
“Теорія розкладів”

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

Основні наукові публікації за останні 5 років

  1. Згуровский М.З. Задача построения допустимого расписания с максимально поздним моментом запуска и минимальным суммарным опережением / М.З. Згуровский, А.А. Павлов, Е.А. Халус // Системні дослідження та інформаційні технології, – 2015. – №1. – 8 с. (в печати)
  2. Халус О.А., Антиков Д.В. Дослідження ефективності задачі складання розкладу виконання робіт на одному приладі з метою мінімізації сумарного випередження при максимально пізньому моменту запуску виконання робіт в допустимому розкладі / О.А. Халус, Д.В. Антиков // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами», 27 листопада 2014 р. [Електронний ресурс] – К: НУХТ, 2014 р. – 234 с. – С. 104-105.— Режим доступу: http://nuft.edu.ua/page/view/konferentsii
  3. Павлов А.А. Составление допустимого расписания выполнения работ на одном приборе с целью минимизации суммарного опережения работ / А.А. Павлов, Е.А.Халус // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2014. – №61. – с.27–34 Режим доступу: http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=2463
  4. Халус О.А. Задача визначення максимально пізнього моменту початку виконання в допустимому розкладі завдань при мінімізації сумарного випередження / О.А. Халус // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України» (м.Ужгород, 16-17 травня 2014 р.) / За. заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014.
  5. Павлов О.А. Складання розкладу виконання завдань на одному приладі з метою мінімізації сумарного випередження та знаходження максимального пізнього моменту початку виконання завдань в допустимому розкладі [Текст] / О.А. Павлов, О.Б. Місюра, О.А. Халус // Автоматика-2014: матеріали 21-ї міжнародної конференції з автоматичного управління, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка НАНУ О.І.Кухтенка, 23–27 вересня 2014 р., м. Київ: тези доповіді. – К.: Вид-во НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – 323 с. – С. 224-225.
  6. Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Лисецкий Т.Н., Сперкач М.О., Халус Е.А. Четырехуровневая модель планирования, принятия решений и оперативного управления в сетевых системах с ограниченными ресурсами // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2013. – №58 –С.11–23. (на сайте также: The four-level model of planning, decision making and operational control in the network systems with limited resources) Режим доступу: http://it-visnyk.kpi.ua/?page_id=1934
  7. Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Халус Е.А. Полиномиальный алгоритм получения допустимого расписания с максимально поздним моментом начала выполнения одним прибором независимых заданий произвольной длительности с разными директивными сроками, при котором все задания остаются незапаздывающими // Інформаційні технології як інноваційний шлях розвитку України у XXI столітті: Матеріали І Міжнародній науково-практичній конференції молодих науковців 06–08 грудня 2012 р. – Ужгород: Закарпатський державний університет, 2013. – С. 105–109.
  8. Павлов А.А., Сперкач М.О., Халус Е.А. Субоптимальный полиномиальный алгоритм решения одного класса многоэтапных сетевых задач календарного планирования // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2012. – №57.– С. 51–55
  9. Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Халус Е.А. Исследование свойств задачи календарного планирования для одного прибора по критерию минимизации суммарного опережения заданий при условии допустимости расписания // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2012. – №56.– С. 98–102.
  10. Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Халус Е.А., Сперкач М.О., Аракелян Г.А. Результирующая формализация первого уровня трехуровневой модели оперативного планирования и принятия решений по критерию минимизации суммарного опережения директивных сроков // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: “ВЕК+”, 2012. – №56.– С. 56–57.